FUNDUSZE EUROPEJSKIE  

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1

Usługi objęte przedmiotowym zapytaniem ofertowym są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy UDA-POIG.06.01.00-12-021/13-00 z dnia 03.06.2014 r

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Organizatorem postępowania zakupowego jest firma: PROMEXPO Marcin Mus, ul. Kordiana 58A/14, 30-653 Kraków, NIP 678 155 01 57, Regon 122694732 (dalej : PROMEXPO).

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
2. W wyniku postępowania będzie wybrany jeden oferent.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiot zapytania ofertowego dotyczy wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy PROMEXPO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie do dnia 20.12.2015 r.
Szczegółowy harmonogram wykonania prac zawarty jest w załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego.

V. OFERENCI

1 Oferty mogą składać Oferenci spełniający wymagania określone przez Zamawiającego, prowadzący działalność gospodarczą, w formach przewidzianych prawem.
2 Oferenci nie mogą tworzyć pomiędzy sobą powiązań ani też udzielać sobie nawzajem podzleceń w ramach realizacji zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem.
3 Wszyscy Oferenci traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
4 Z udziału w niniejszym postępowaniu będą wykluczeni następujący Oferenci:
1) nawiązujący kontakt z innymi Oferentami w celu ograniczenia konkurencji,
2) Oferenci, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, naprawcze lub którzy pozostają w stanie likwidacji;
3) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5 Wykluczenie Oferenta z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem oferty wykluczonego Oferenta.


VI. OFERTA

1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim.
2 Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa oferent.
Oferta powinna składać się z wypełnionego Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Formularz oferty zawiera oświadczenie oferenta o znajomości warunków postępowania i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz oświadczenia potwierdzające, że oferent:
(1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
(2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
(3) oraz, że nie zachodzą okoliczności wykluczające oferenta z ubiegania się o zamówienie
3 Każdy dokument wchodzący w skład oferty lub będący dodatkowym oświadczeniem lub załącznikiem winien być podpisany.
4 Oferty, które nie spełniają warunków określonych w niniejszej specyfikacji mogą zostać odrzucone.
5 Odrzucona zostanie oferta jeżeli:
(1) jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w dokumentacji postępowania;
(2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
(3) zawiera oczywiste omyłki, na poprawienie których Oferent nie wyraził zgody.
6 Składający ofertę pozostaje nią związany przez 14 dni, od dnia przesłania oferty.
7 Przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie terminu o czas oznaczony.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres zamawiającego tj. ul. Kordiana 58A/14, 30-653 Kraków lub pocztą elektroniczną w formie na adres e-mail tj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy.
2. Termin wysyłania ofert upływa w dniu 04.07.2014 r. godz. 18:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może przedłużyć termin wysyłania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian warunków postępowania.
5. Przedłużenie terminu wysyłania ofert może nastąpić tylko przed jego upływem.
6. O ewentualnym przedłużeniu terminu Oferenci zostaną poinformowani poprzez stronę www.promexpo.pl.
7. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.
8. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszej specyfikacji pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty ponosi Oferent.

VIII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

IX. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

1 Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
2 Każda z ofert zostanie sprawdzona, czy zawiera wymagane dokumenty oraz czy spełnia wymogi formalne, o których mowa w niniejszej specyfikacji.
3 W toku dokonywania oceny złożonych ofert, PROMEXPO może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i może w powyższym zakresie kontaktować się z Oferentami, nie wyłączając koniecznych spotkań.
4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami. W takim wypadku poszczególni Oferenci dostaną zaproszenie od Zamawiającego zawierające datę i miejsce spotkania. Ustalenia poczynione na spotkaniu negocjacyjnym będą brane pod uwagę przy wyborze dostawcy.

X. KORESPONDENCJA W TRAKCIE TRWANIA POSTĘPOWANIA

1. W trakcie trwania postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje mogą być również przekazywane drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 517 898 038.
2. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej drogą elektroniczną.

XI. WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Kryteria i sposób oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert spełniających wymagania określone w zapytaniu, decydować będzie kryterium ceny – waga 100%. Za oferowaną cenę przyjmuje się kwotę netto zadeklarowaną w ofercie.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy zostanie doręczone wybranemu Oferentowi. Do spisania umowy wymagane będą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
c) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferentów.
3. Umowę uważa się za zawartą w momencie podpisania umowy przez umocowanych przedstawicieli obu stron.
4. W szczególności za zawarcie umowy nie uważa się skierowania do Oferenta zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2.
5. W przypadku unieważnienia postępowania Oferenci zostaną o powyższym bezzwłocznie poinformowani.

XII. INFORMACJE O DOFINANSOWANYM PROJEKCIE

Usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym dofinansowane są w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2012 r. poz. 438 z późn. zm.). Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy PROMEXPO Marcin Mus.

 

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

1 PROMEXPO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania jak również unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie – w takim przypadku nie przysługują Wykonawcom żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
2 Zobowiązuje się Oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od PROMEXPO w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody PROMEXPO wyrażonej na piśmie.
3 Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4 Lista załączników do niniejszej specyfikacji:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertyMarcin Mus
PROMEXPO


Treść zapytania ofertowego nr 1 w pdf
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2